Privacybeleid - Vino Di Augusto

Vino Di Augusto

Algemene Voorwaarden YDH Fabrics

 

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen YDH Fabrics ingeschreven onder BTW nummer BE0672.625.615 hebbende als activiteit de verkoop van wijnen, met levering voorzien in Benelux. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling
Bestellingen bij YDH Fabrics, zowel digitaal als fysiek, geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. YDH Fabrics heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.
Bestellingen plaatst u minimaal per doos van 3,  6 of 12 flessen (mag gemixt worden) indien het om wijn betreft, tenzij anders vermeld op de bestelbon.
Andere producten kunnen per stuk besteld worden, tenzij anders vermeld op de bestelbon.
Bestellingen worden alleen geleverd in Benelux. In geval een bestelling geannuleerd wordt, heeft YDH Fabrics het recht een schadevergoeding van 20% van het nettobedrag aan te rekenen als vergoeding voor het geleden verlies.

Alcohol & Verantwoordelijkheid
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Contractpartij
Wij verkopen alleen aan:
Natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar.
Juridische entiteiten met zetel in België. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Levering 
Bij leveringen < 79 € excl. btw wordt er een forfaitaire transportkost  van 12 euro aangerekend. Bestellingen   > 79 € euro excl. = levering gratis. De levering geschiedt in overleg op een door de klant aangeduid adres en zal binnen een schappelijke tijd na de bestelling uitgevoerd worden. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer mogelijk.
YDH Fabrics is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is, wordt er met u contact opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor de klant niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Prijzen
De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van pakketten per pakket.
Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 Liter inhoud.
Alle prijzen zijn inclusief  21 % btw, accijnzen en verpakkingsheffing.
YDH Fabrics kan prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).
Alle aanbiedingen van YDH Fabrics zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling
Goederen worden pas geleverd na betaling. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst kan u betalen via Creditkaart of overschrijving. De factuur wordt nagestuurd via email door YDH Fabrics.
Laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest van 10% met een minimum van 75 euro.
Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan YDH Fabrics te worden gemeld.

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van YDH Fabrics zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door YDH Fabrics.

Garantie
Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 7 dagen na levering YDH Fabrics hiervan per e-mail in kennis te stellen.
Alle geleverde wijnen vallen onder de YDH Fabrics -garantie. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij om de wijn te laten ophalen (niet zelf retourneren!) door YDH Fabrics, onder de volgende voorwaarden:
– de klant dient zich per e-mail in contact te stellen met onze klantendienst.
– enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. De klant mag uit slechts één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie.

Kurksmaak
Wanneer u een wijn met kurksmaak heeft, mag u deze, de fles zo vol mogelijk met de originele kurk, terugsturen. Wij zullen deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen).
Wij betalen in geen enkel geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild!
In welke gevallen vervangen wij geen slechte flessen:
– wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is)
– wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een té droge en té warme bergplaats)
– wijnen die niet bij YDH Fabrics aangekocht werden
OPGELET: Deze service is enkel geldig met mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs en dit tot maximum 2 jaar na aankoop van de wijn.

Overmacht
YDH Fabrics is nooit aansprakelijk voor overmacht situaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, enz) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat YDH Fabrics niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer
Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. YDH Fabrics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van YDH Fabrics. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van YDH Fabrics zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar YDH Fabrics. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij YDH Fabrics. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en YDH Fabrics de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Leuven bevoegd.

Maatschappelijke zetel

YDH Fabrics-Nindsebaan 52-3140 Keerbergen-BE 0672625615

dehaes@skynet.be

 

 

 

Wanneer je nog geen account hebt, kan je één aanmaken. Registreer je onder de login knop.

Welkom terug

Login of registreer

Nog geen account? Registreer je hier.